จุดเริ่มต้น สทศ.

      ตามแนวคิดของคณะผู้บริหารนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ 2521 ที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปิด สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี 2522 รับผิดชอบผลิตสื่อการศึกษาทางไกล และหนึ่งในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 ในปีนั้น สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อศึกษา คือ รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาคารที่ทำการและสตูดิโอผลิตรายการเป็นของตนเองเลยการก้าวมาสู่ระบบการผลิตสื่อที่ทันสมัยการตั้งศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC: Educational Broadcasting Production Center)

      ใน พ.ศ.2527 นับเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตสื่อที่ทันสมัยของ สทศ. และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ. 2539 ตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และความร่วมมือจากไทยคม ได้จัดการสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ ผ่านจอภาพในรายการวิทยุโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้พัฒนาระบบการผลิตสื่อมาสู่เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งปรับโครงสร้างหน่วยงาน คือศูนย์ผลิตภาพยนต์ และภาพถ่ายเพื่อการศึกษาที่เดิมผลิตสื่อด้วยฟิล์ม พัฒนามาผลิตด้วยระบบดิจิทัล เป็นมัลติมิเดีย และย้ายหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจในการผลิตสื่อ e-Learning สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อไป 

บริการเช่าห้องสตูดิโอ

บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได

 

ปรัชญา 
สื่อการศึกษาทางไกล คือ หัวใจของ มสธ. 

วิสัยทัศน์ 
สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาทางไกล

ปณิธาน 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษามุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนาสื่อ
ในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหา สาระ
และประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  • พัฒนางานวิชาการเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาทางไกล
  • พัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาทางไกล
  • พัฒนาการให้บริการและเผยแพร่สื่อการศึกษาทางไกล