จุดเริ่มต้น สทศ.

      ตามแนวคิดของคณะผู้บริหารนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ 2521 ที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปิด สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี 2522 รับผิดชอบผลิตสื่อการศึกษาทางไกล และหนึ่งในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 ในปีนั้น สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อศึกษา คือ รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาคารที่ทำการและสตูดิโอผลิตรายการเป็นของตนเองเลยการก้าวมาสู่ระบบการผลิตสื่อที่ทันสมัยการตั้งศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC: Educational Broadcasting Production Center)

      ใน พ.ศ.2527 นับเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตสื่อที่ทันสมัยของ สทศ. และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ. 2539 ตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และความร่วมมือจากไทยคม ได้จัดการสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ ผ่านจอภาพในรายการวิทยุโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้พัฒนาระบบการผลิตสื่อมาสู่เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งปรับโครงสร้างหน่วยงาน คือศูนย์ผลิตภาพยนต์ และภาพถ่ายเพื่อการศึกษาที่เดิมผลิตสื่อด้วยฟิล์ม พัฒนามาผลิตด้วยระบบดิจิทัล เป็นมัลติมิเดีย และย้ายหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจในการผลิตสื่อ e-Learning สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อไป 

บริการเช่าห้องสตูดิโอ

บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได

 

วิสัยทัศน์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(1 กันยายน พ.ศ. 2564)

❝ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

ผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงาน

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

OET, STOU Vision (September 01, 2021)

❝ Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University creates valuable media, develops professional personnel, and combines technology to enhance the quality of work and promote lifelong learning.  ❞

พันธกิจ 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้

2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการทำงาน

3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

5. ยกระดับคุณภาพกระบวนการและผลลัพธ์การทำงาน

OET, STOU Mission (September 01, 2021)

1. to create learning media

2. to develop technology and innovation for education and work

3. to serve communities and society in academic

4. to create an excellent corporate culture

5. to enhance the quality processes and outcomes of work