รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7301

อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช

รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7301​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ณัฏประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7301​

Daang1
นายอภิวันท์ เจริญลาภ

เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7301

หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย

นางวาณี บุณยะไวโรจน์

หัวหน้าฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7310

นายกิ่งเดือน นาวีวิตรผดุง

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0 2504 7350

นางสาวกตมาลี กิตติเวช

หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์
โทรศัพท์ : 0 2504 7330

อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

หัวหน้าศูนย์วิชาการเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7393

08-01
นายพีระศักดิ์ โชติช่วง

หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7320

อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช

รักษาการหัวหน้าศูนย์
การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0 2504 7415