ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7301

รศ.ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7302

อภิวันท์ เจริญลาภ
นายอภิวันท์ เจริญลาภ

เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7305

หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย

วาณี บุญยะไวโรจน์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์

หัวหน้าฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7310

วรวัฒน์ ชั้นประเสริฐ
นายวรวัฒน์ ชั้นประเสริฐ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์
โทรศัพท์ : 0 2504 7330

B1 นายพงศพล โพนะทา
นายพงศพล โพนะทา

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7320

เชาวรัตน์ แจ่มหล้า
นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0 2504 7350

รศ.ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

หัวหน้าศูนย์วิชาการเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2504 7393

จักรี สวัสดิมงคล
นายจักรี สวัสดิมงคล

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0 2504 7415