You are currently viewing ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565  ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ โดยใช้ระบบ Moodle เพื่อให้บุคลากรศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้ และสามารถบริหารจัดการ server บนระบบคลาวด์ 

โดยรับฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติจาก นายระบิล ภักดีผล หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 2604 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช