You are currently viewing โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนสำหรับการศึกษาที่ยั่งยืน โดย Prof. Dr. Michele Notari (Educational Technology, PriBern-University of Teacher Education)
AI Meets Learning Design

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนสำหรับการศึกษาที่ยั่งยืน โดย Prof. Dr. Michele Notari (Educational Technology, PriBern-University of Teacher Education)

เมื่อวันที่ 12 และ13 มิถุนายน 2567 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยความร่วมมือจากสถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนสำหรับการศึกษาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “AI Meets Learning Design Developments in the Distance and Blended education” โดยมีวิทยากร คือ Prof. Dr. Michele Notari จาก PriBern-University of Teacher Education จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ ห้องประชุม 2605-2605/1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการอบรมจัดเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 สำหรับคณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รอบที่ 2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.

Social Share...