You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” (รูปแบบ On-site และ Online)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” (รูปแบบ On-site และ Online)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” ในรูปแบบ Online ผ่าน ZOOM meeting และรูปแบบ On-site ณ สตูดิโอ 4 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ แบ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ หัวข้อที่ 1 ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์รู้สร้าง (Generative AI) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์, หัวข้อที่ 2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน (Generative AI) เพื่อการสร้างสรรค์ภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และหัวข้อที่ 3 ฝึกปฏิบัติการใช้งาน ChatGPT การใช้งานคำสั่ง Prompts ที่จำเป็น และ ChatGPT เพื่อการผลิตสื่อและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลัง ผ่าน Facebook live ที่ Stou Channel : https://www.facebook.com/stouchannel 

Social Share...