ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาพบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการ สทศ. พบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

Continue Reading

บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ (ศวท.) และคณะ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer) ที่สำนักงาน กสทช. จัดโดยสำนักกำกับผัง ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ และการพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) การเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ทำให้ผู้เข้ารับการเสวนามีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

Continue Reading

อบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสำนักคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ห้องอบรม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading