อบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสำนักคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ห้องอบรม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading

สัมมนาการพัฒนากระบวนการให้บริการ ของศูนย์โสตทัศนศึกษาเป็น รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาบุคลากรในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การจัดสัมมนากลุ่มระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการะบวนการให้บริการของศูนย์โสต ทัศนศึกษา เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รองรับนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลใหม่ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ 2. เพื่อลดปริมาณการใช้เอกสาร เป็นการประหยัดพลังงาน และงบประมาณ 3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้กระบวนการในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆของศูนย์โสตทัศนศึกษาเกิดความสะดวก รวดเร็ว…

Continue Reading

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมสถานี STOU CHANNEL

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางชลธิชา อนุมาณราชธน นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนายกิตติพันธ์ นาคมงคล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ให้การตอนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเยี่ยมชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน์, การสร้างสรรค์งานวิดีโอ และระบบจัดการสื่อการสอนในรูปแบบภาพและเสียง ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

Continue Reading