ให้บริการ
และผลิตสื่อการศึกษา

ศูนย์โสตทัศนศึกษา ให้บริการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ออกแบบงานป้ายและนิทรรศการ

งานกราฟิก งานสำเนา สกรีนแผ่นซีดี ดีวีดี งานถ่ายภาพเพื่อประกอบการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้บริการผลิตสื่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

ศูนย์โสตทัศนศึกษา

ศูนย์โสตทัศนศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดอยู่ในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 หน่วยงานดังนี้

1


หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

2

หน่วยศิลปกรรม

3

หน่วยสำเนาสื่อ
การศึกษา

4

หน่วยถ่ายภาพ

การบริการ

บริการผลิตสื่อการศึกษา

ออกแบบ ผลิตสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น เอกสารโสตทัศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ (เพาเวอร์พอยท์) ต้นฉบับคู่มือสัมมนาเสริม คู่มือสอนเสริม ออกแบบปก CD และ DVD
เบอร์โทร 0 2504 7322-23

บริการออกแบบผลิตงานป้ายชนิดต่างๆ

เช่นป้ายประชุม ป้ายยินดีต้อนรับและออกแบบตกแต่งจัดทำนิทรรศการ
เบอร์โทร 0 2504 7326

บริการออกแบบงานกราฟิก

ออกแบบงานกราฟิกเพื่อประกอบรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อเสริมอื่นๆ ผลิตสื่อสอนเสริมเช่น เพาเวอร์พอยท์และออกแบบปกซีดี/ดีวีดี ซึ่งเป็นการให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร 0 2504 7343

บริการโสตทัศนูปกรณ์

ให้บริการระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ และขนาดย่อย ในกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร 0 2504 7324-5


บริการสำเนาสื่อการศึกษา

ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่พลาดโอกาสในการรับฟัง/รับชมรายการเพื่อการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการทั้งงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่มาขอใช้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1. การให้บริการสำเนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ (VCD/DVD) ซีดีเสียง (MP3) และมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รายการบริการสังคมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการพิมพ์ปกและสกรีนภาพลงบนหน้าแผ่น DVD CD

เบอร์โทร 0 2504 7327-8


บริการถ่ายภาพ

บริการถ่ายภาพให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการถ่ายภาพ ผู้ที่จะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมให้บริการ ดังนี้

1. บริการถ่ายภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร 

2. บริการถ่ายภาพบุคคล ชุดข้าราชการ ชุดสุภาพ และนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เบอร์โทร 0 2504 7346-8

previous arrow
next arrow
Slider

Latest posts

บุคลากร นบส.

หัวหน้าหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ นายชำนาญ เรืองสรี หัวหน้าทีม1 นายสุพรรณ ฝูงใหญ่ หัวหน้าทีม2…

Our gallery

Our location

Call us

+66 (0) 2 504 7321

Send us a mail

@angkul.sa@gmail.com

Business Hours

Mon-Fri: 8.30am to 4.30pm