อบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสำนักคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ห้องอบรม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading

สัมมนาการพัฒนากระบวนการให้บริการ ของศูนย์โสตทัศนศึกษาเป็น รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาบุคลากรในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การจัดสัมมนากลุ่มระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการะบวนการให้บริการของศูนย์โสต ทัศนศึกษา เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รองรับนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลใหม่ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ 2. เพื่อลดปริมาณการใช้เอกสาร เป็นการประหยัดพลังงาน และงบประมาณ 3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้กระบวนการในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆของศูนย์โสตทัศนศึกษาเกิดความสะดวก รวดเร็ว…

Continue Reading

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภัคดีเทวา เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์…

Continue Reading