การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คุณพรรษมณฑ์ ช่วงประยูร (หัวหน้างานเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนการสอน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค Thailand 4.0 เรื่อง “การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน” ให้กับบุคลากรในศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มีวิทยากรฝึกอบรม คือ อาจารย์…

Continue Reading

อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์” ให้กับคุณครูในเขตโรงเรียนเทศบาล จังหวัดตรัง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และอาจารย์ศุภนิตา…

Continue Reading
  • 1
  • 2