โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยาหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาและผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์

Continue Reading
  • 1
  • 2