สัมมนาการพัฒนากระบวนการให้บริการ ของศูนย์โสตทัศนศึกษาเป็น รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาบุคลากรในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การจัดสัมมนากลุ่มระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการะบวนการให้บริการของศูนย์โสต ทัศนศึกษา เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รองรับนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลใหม่ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ 2. เพื่อลดปริมาณการใช้เอกสาร เป็นการประหยัดพลังงาน และงบประมาณ 3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้กระบวนการในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆของศูนย์โสตทัศนศึกษาเกิดความสะดวก รวดเร็ว…

Continue Readingสัมมนาการพัฒนากระบวนการให้บริการ ของศูนย์โสตทัศนศึกษาเป็น รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม” มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 2 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ความรักองค์กร รักอาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมเป็นทีม เกิดความยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและเห็นคุณค่าของกันและกัน รักใคร่สามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันอันจะส่งผลให้การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมก้าวสู่องค์การแห่งความสุขในที่สุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ใน FB หน่วยถ่ายภาพ สทศ.…

Continue Readingการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม