อบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสำนักคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ห้องอบรม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingอบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภัคดีเทวา เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์…

Continue Readingโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์” ให้กับคุณครูในเขตโรงเรียนเทศบาล จังหวัดตรัง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และอาจารย์ศุภนิตา…

Continue Readingโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”