โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์” ให้กับคุณครูในเขตโรงเรียนเทศบาล จังหวัดตรัง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และอาจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์ เป็นวิทยากร จากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ พบว่าผู้เข้าอบรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับมาก