โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานแบบออนไลน์ภายในหน่วยถ่ายภาพเพื่อการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องรับส่งและจัดเก็บข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่ โดยอาศัยการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านการใช้การบริการอีเมลที่หลากหลาย เช่น Yahoo, Hotmail, Gmail หรือแม้แต่การให้บริการอีเมลของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง เหล่านี้ล้วนแล้วต้องควบคู่กับทักษะการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ทั้งสิ้น ด้วยความต้องการของหน่วยงานให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้งาน รวมทั้งกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ และการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ก่อเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
1.รับส่งข้อมูลผ่านการใช้บริการอีเมลร่วมกับระบบคลาวด์ได้
2.บริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรหน่วยถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
1.รับส่งข้อมูลผ่านการใช้บริการอีเมลร่วมกับระบบคลาวด์เข้ากับการทำงานในปัจจุบันได้
2.บริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์เข้ากับการทำงานในปัจจุบันได้

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรหน่วยถ่ายภาพเพื่อการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
จำนวน 6 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอังคณา พรรณนราวงศ์ ตำแหน่ง ช่างภาพชำนาญงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องหน่วยถ่ายภาพเพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารบริการ 2
ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

วิธีดำเนินการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์
Leave a Reply