สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 หน่วยงาน

ภารกิจ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับงานสารบรรณธุรการ บุคลากร การเงิน การพัฒนาบุคลากร และควบคุมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ผู้บริหารสำนัก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ภารกิจ : มีหน้าที่ในการวางแผนผลิตพัฒนาและควบคุม คุณภาพสื่อการศึกษาจัดระบบสื่อการศึกษา วิจัยและประเมินสื่อการ ศึกษาเก็บรวบรวมสื่อการศึกษา

ภารกิจ : ให้บริการโสตทัศน์นูปกรณ์ ติดตั้งควบคุมระบบเสียงกลางแจ้งและถ่ายในอาคาร ในกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและอื่นๆ ผลิตงานกราฟิกประกอบสื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ อเนกนิทัศน์ และสื่ออื่นๆ จัดทำป้าย และนิทรรศการสำเนาสื่อต่างๆ โดยบริการให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก

ภารกิจ : มีหน้าที่รับผิดชอบรายการวิทยุกระจายเสียง ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการวีดิทัศน์ และประสานงานการผลิตสื่อการสอนทางไกลต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดจน จัดตารางออกอากาศ ควบคุมตรวจสอบการออกอากาศรายการ ให้บริการบันทึกเสียง และบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมทั้งการสนับสนุน การผลิตสื่อการสอนทางไกล อาทิ การแต่งหน้า การแต่งกายจัดฉากโทรทัศน์ จัดวัสดุอุปกรณ์

ภารกิจ : ทำหน้าที่จัดระบบการปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุและ โทรทัศน์ทางด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ งานพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตรายการการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ และจัดหาให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ

ภารกิจ : มีหน้าที่ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบริการทางวิชาการโดยการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ภารกิจ : มีหน้าที่ในการจัดระบบ ออกแบบควบคุมการผลิตและประเมินสื่อการศึกษากำหนดกรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มผลิตชุดวิชา กำหนดบุคลากรในการจัดระบบ ออกแบบและควบคุมการผลิตสื่อการศึกษาอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการ วิจัยประยุกต์ ส่งเสริมและพัฒนาสื่อให้ทันต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย บริการทางวิชาการและเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักฯ และมหาวิทยาลัย