วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วารสาร ETC ฉบับที่ 1
วารสาร ETC ฉบับที่ 2
วารสาร ETC ฉบับที่ 3
วารสาร ETC ฉบับที่ 4
วารสาร ETC ฉบับที่ 5
วารสาร ETC ฉบับที่ 9
วารสาร ETC ฉบับที่ 10-11
วารสาร ETC ฉบับที่ 12-13
วารสาร ETC ฉบับที่ 14-15

ข้อมูลวารสาร

ISSN 1686-5375
ชื่อภาษาไทย 
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ Education and Communication Technology (ECT Journal)
เจ้าของ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูล เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
                TCI: Thai Journal Citation Index Centre ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
                วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

บทความวิจัยและบทความวิชาการทุกบทความในวารสาร ECT Journal ต้องผ่านการตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำมาเผยแพร่ลงในวารสารเท่านั้น

รูปแบบการพิมพ์วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ทั้งนี้บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ECT Journal

ECT Journal เป็นวารสารทางวิชาการ ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  3. เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  4. เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ที่ปรึกษา

  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  2. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

คณะกรรมการตรวจพิจารณาบทความ (Peer Review)
ภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2.  ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.  ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ทาแดงกรุงเทพมหานคร
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สมพงษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์  รัศมีพรหมกรุงเทพมหานคร
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
11.  รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา  พูนลาภทวีกรุงเทพมหานคร
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์.ดร.สรัญญา เชื้อทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสอาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้มหาวิทยาลัยศิลปากร
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาบทความ (Peer Review)
ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.       อาจารย์ ดร. เสกสรร อามาตย์มนตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการจัดทำวารสาร

รองศาสตราจารย์ พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราชบรรณาธิการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยะ วงศ์เลาหกุลกรรมการ (ภายนอก)จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย์ คุณธัม วศินเกษมกรรมการ (ภายนอก)จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิศ ภู่ศิริกรรมการ (ภายนอก)กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรมกรรมการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์กรรมการและเลขานุการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เสนอบทความ

ผู้ที่สนใจนำเสนอบทความ วิจัย และบทความวิชาการส่งวารสาร ECT Journal
ขอเชิญส่งบทความของท่านมาได้ที่เว็บไซต์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/index 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
e-mail: kemmanat.min@hotmail.com หรือ ectjournal@stou.ac.th
โทร. 02-504-7849 โทรสาร 02-504-7309

หมายเหตุ ต้องนำเสนอตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ที่กำหนดไว้