ความเป็นมา

       สำนักเทคโนโลยีการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายใน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526  ให้ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ มีหน่วยงานย่อยเป็น 6 หน่วย โดยมีหน่วย “เทคนิควิทยุและโทรทัศน์” เป็นหน่วยงานหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และวีดิทัศน์ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับมอบ อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC: Educational Broadcasting Production Center) พร้อมและอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากรัฐบาลญี่ปุ่น และมีการก่อสร้างอาคารส่วนต่อเติมเพื่อขยายขีดความสามารถของศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2533 เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้มา งานเทคนิคจึงเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้บุคลากรประเภทนายช่างอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกร และต้องแบ่งสายงานออกเป็นหลายสาย เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนทดสอบ ซ่อมบำรุง ติดตั้งปรับแต่งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อการออกอากาศ เนื่องจากการขยายขีดความสามารถทั้งทางด้านเครื่องมือและบุลากรดังกล่าว จึงมีการจัดตั้ง หน่วยเทคนิควิทยุและโทรทัศน์ มาเป็น “ฝ่ายวิศวกรรมเทคนิควิทยุและโทรทัศน์” และเมื่อ พ.ศ. 2538 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology Engineering Section) มีชื่อย่อว่า CTES  

gallery