โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ

You are currently viewing โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ

      ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้รับงบประมาณกองทุน มสธ.12 ปี ให้จัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์(EBPC) ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 27 คน โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 คือ การอบรมความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการการเขียนคู่มือ วันที่  31 มกราคม  2563 และระยะที่ 2 คือระยะติดตามผลงาน 8 ครั้ง และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

       ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ นายกิ่งเดือน นาวีวิตรผดุงและนายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า เป็นวิทยากร โดยมีผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์ มากล่าวเปิดโครงการ

Leave a Reply