Communication Technology Engineering Section

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร

ภารกิจ : ทำหน้าที่จัดระบบการปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ งานพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตรายการ การซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ และจัดหาให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ

   โครงสร้างฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสา
  – หน่วยควบคุมระบบการออกอากาศ
  – หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – หน่วยวิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง
  – หน่วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์           
  – หน่วยซ่อมบำรุง

logo CTES