คณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience”

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง "Redefine The Future of Audio-Visual Experience" ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับความรู้จากทาง Kramer ในเรื่อง Solution ใหม่ๆที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น Sierra Multiviewer สำหรับ จอ LED…

Continue Readingคณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience”

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชม อาคาร EBPC

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าคณะดูงานจะได้รับความรู้จากฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และทางฝ่ายยินดีที่จะต้อนรับในการดูงานครั้งต่อไป

Continue Readingมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชม อาคาร EBPC

โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ

      ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้รับงบประมาณกองทุน มสธ.12 ปี ให้จัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์(EBPC) ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 27 คน โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 คือ การอบรมความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการการเขียนคู่มือ วันที่  31 มกราคม  2563 และระยะที่…

Continue Readingโครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ