การให้บริการ (My Services)

นอกเหนือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ยังให้การบริการแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกในหลาย ๆ ด้าน
เช่น การรับจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และรายการโทรทัศน์ การให้เช่าพื้นที่สตูดิโอ การให้เช่าทีมถ่ายทำนอกสถานที่ เป็นต้น