-------------------------------

ecT journal

วารสารเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

!!! คลิกที่นี่ !!!  เพื่ออ่าน ECT Journal ฉบับใหม่ล่าสุดบนเว็บ ThaiJo 

>> Download Template วารสาร ECT งานวิจัย คลิกที่นี่

>> Download  Template วารสาร ECT บทความวิชาการ คลิกที่นี่

 

วารสารปรับจำนวนผู้พิจารณาบทความ (Peer review) จากเดิม 2 คน เป็น 3 คน และ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความและดำเนินการเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร ดังนี้

   1. สำหรับบุคคลทั่วไป ชำระจำนวน 4,000 บาท
   2. สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับส่วนลด 20% ชำระจำนวน 3,200 บาท

   3. สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชงดเว้นค่าธรรมเนียม โดยจำกัดเล่มละ 1 เรื่องเท่านั้น

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 สาขาเมืองทองธานี
   โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่อีเมล ectjournal@stou.ac.th
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้การชำระเงินไม่ได้การันตีการตีพิมพ์ลงวารสาร แต่ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้พิจารณาบทความและกองบรรณาธิการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล     รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (kemmanat.min@hotmail.com)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์ (supanita.sud@stou.ac.th)
 

eCT journaL

วารสาร ECT ฉบับที่ 1
วารสาร ECT ฉบับที่ 2
วารสาร ECT ฉบับที่ 3
วารสาร ECT ฉบับที่ 4
วารสาร ECT ฉบับที่ 5
วารสาร ECT ฉบับที่ 6
วารสาร ECT ฉบับที่ 7 - 8
วารสาร ECT ฉบับที่ 9
วารสาร ECT ฉบับที่ 10-11
วารสาร ECT ฉบับที่ 12-13
วารสาร ECT ฉบับที่ 14-15

ข้อมูลวารสาร

ISSN 1686-5375
ชื่อภาษาไทย 
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ Education and Communication Technology (ECT Journal)
เจ้าของ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูล เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
                TCI: Thai Journal Citation Index Centre ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
                วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

บทความวิจัยและบทความวิชาการทุกบทความในวารสาร ECT Journal ต้องผ่านการตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำมาเผยแพร่ลงในวารสารเท่านั้น

วัตถุประสงค์ ECT Journal

ECT Journal เป็นวารสารทางวิชาการ ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  3. เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  4. เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ที่ปรึกษา

  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  2. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

คณะกรรมการตรวจพิจารณาบทความ (Peer Review)
ภายนอกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2.  ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.  ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ทาแดงกรุงเทพมหานคร
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สมพงษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์  รัศมีพรหมกรุงเทพมหานคร
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
11.  รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา  พูนลาภทวีกรุงเทพมหานคร
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสอาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้มหาวิทยาลัยศิลปากร
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาบทความ (Peer Review)
ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.       รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม                                                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภัคดีเทวามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.       รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.       รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10.       อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร อามาตย์มนตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12.       อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13.       อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14.       อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15.       อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลินมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16.       อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17.      อาจารย์ ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18.       อาจารย์ ดร.ศศิญานัยน์ แสนแพงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19.       อาจารย์ดวงพร ทรัพยลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20.       อาจารย์อภิสิทธิ์ เถายะบุตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21.       อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22.       อาจารย์ ดร.สิริกัญญา มณีนิล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการจัดทำวารสาร

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรณาธิการภายนอก 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิศ ภู่ศิริกรรมการ (ภายนอก)กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์กรรมการ (ภายนอก)กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์กรรมการ (ภายนอก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณธัม  วศินเกษมกรรมการ (ภายนอก)จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย์พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราชกรรมการ (ภายนอก)จังหวัดนนทบุรี
อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์กรรมการ (ภายนอก)มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรณาธิการภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์กองบรรณาธิการและผู้จัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.พันทิพา   อมรฤทธิ์กองบรรณาธิการและผู้ช่วยจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสนอบทความ

ผู้ที่สนใจนำเสนอบทความ วิจัย และบทความวิชาการส่งวารสาร ECT Journal
ขอเชิญส่งบทความของท่านมาได้ที่เว็บไซต์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/index 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
e-mail: kemmanat.min@hotmail.com หรือ ectjournal@stou.ac.th
โทร. 02-504-7849 โทรสาร 02-504-7309

หมายเหตุ ต้องนำเสนอตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ที่กำหนดไว้

ความเห็น

ECT Journal เป็นวารสารที่คัดสรรบทความทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และความทันสมัยซึ่งอยู่ในกระแสนิยมของสังคม ที่ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับวงการวิชาชีพและวงการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
-----------

ติดต่อเรา

02 504 7861

ectjournal@stou.ac.th