ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาระงาน

  • จัดระบบ ออกแบบ ควบคุมการผลิต และประเมินสื่อการศึกษา
  • ทำวิจัย บทความทางวิชาการ
  • พัฒนาตนเองและองค์การ
    บริการวิชาการแก่สังคม

คณะ ทำงาน

ส่วนงานของศูนย์วิชาการ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานด้วยกันตามโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่

กลุ่มงานวิจัย

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

กลุ่มงานบริการและเผยแพร่

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ข่าวสารล่าสุด (แสดงเป็นรายการ)