โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”

  • Post author:
  • Post category:News

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์” ให้กับคุณครูในเขตโรงเรียนเทศบาล จังหวัดตรัง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และอาจารย์ศุภนิตา…

Continue Readingโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

  • Post author:
  • Post category:News

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยาหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาและผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์

Continue Readingโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการผลิตวิดีโอคลิปอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การเพิ่มสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน”

  • Post author:
  • Post category:News

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เรื่อง "การเพิ่มสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน" ให้กับบุคลากรในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มีวิทยากรฝึกอบรมฯ นำโดย อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เวลา 8:30 – 16:30…

Continue Readingโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การเพิ่มสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน”