รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (ASSOC. PROF. Ph.D KEMMANAT MINGSIRITHAM)

 • วุฒิการศึกษา :

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับสอง)

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบและจัดระบบสื่อทางไกล เทคโนโลยีเสมือนจริง เทคโนโลยีอัจฉริยะ การเรียนการสอนออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-5047849

 • อีเมล : kemmanat.min@hotmail.com

ผลงานทางวิชาการ

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2559). การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2555). เทคนิคการใช้ Microsoft Excel สำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ. (2562). พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี. ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560 ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ. (2561). การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2559 ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. 2560. การใช้สื่อผสมผสานในการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา. ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2558. 

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรมและประกอบ กรณีกิจ. (2560). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะแบบเปิดเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

– จินตวีร์ คล้ายสังข์และเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2559). ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน. โครงการย่อยที่ 3 ของระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556.

– จินตวีร์ คล้ายสังข์, เนาวนิตย์ สงคราม และเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2559). การวิเคราะห์ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน. ส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยเรื่องระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2558). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์สำหรับครูระดับประถมศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2557). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูในศตวรรษที่ 21.ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2557). การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ทุนอุดหนุนการววิจัยการศึกษาทางไกล ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.”

Close Menu