การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน

  • Post author:
  • Post category:News

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คุณพรรษมณฑ์ ช่วงประยูร (หัวหน้างานเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนการสอน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค Thailand 4.0 เรื่อง “การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน” ให้กับบุคลากรในศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มีวิทยากรฝึกอบรม คือ อาจารย์…

Continue Readingการใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน

อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

  • Post author:
  • Post category:News

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingอาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”

  • Post author:
  • Post category:News

เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภัคดีเทวา เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์…

Continue Readingโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”