โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชนไทย 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภัคดีเทวา เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ เป็นวิทยากร

Close Menu