อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Close Menu