การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

  • Post author:
  • Post category:News

          คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชรและอาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ เป็นวิทยากร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ให้แก่    ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย…

Continue Readingการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

  • Post author:
  • Post category:News

          สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์  โดยได้เข้ารับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (1406)  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย