ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

          สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์  โดยได้เข้ารับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (1406)  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Close Menu