การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

          คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชรและอาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ เป็นวิทยากร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ให้แก่    ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์และทักษะในการใช้ Application เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป

Close Menu