การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “Edutainment โอกาสและความท้าทายของการศึกษาทางไกลในยุคดิจิทัล”

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “Edutainment โอกาสและความท้าทายของการศึกษาทางไกลในยุคดิจิทัล”

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดงานอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “Edutainment โอกาสและความท้าทายของการศึกษาทางไกลในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 ห้อง 2605 - 2605/1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Close Menu