ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • Post author:
  • Post category:News

ทีมศึกษาของ มสธ. ร่วมกับ กสทช. นำเสนอผลการศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมประชุมฯ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่ม เพื่อสานต่อคุณภาพและความเหมาะสมในค่าธรรมเนียมของกิจการวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร คณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นหัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์…

Continue Readingประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช