You are currently viewing ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • Post author:
  • Post category:News

ทีมศึกษาของ มสธ. ร่วมกับ กสทช. นำเสนอผลการศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมประชุมฯ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่ม เพื่อสานต่อคุณภาพและความเหมาะสมในค่าธรรมเนียมของกิจการวิทยุกระจายเสียง

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร คณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นหัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์ และ อ.ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมสธ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงาน หรือ กสทช. จัดทำขึ้น การประชุมฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอ และมีผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษา นำเสนอร่างผลการศึกษาแนวโน้มรูปแบบของการประกอบธุรกิจและการให้บริการ แบบจำลองคำนวนมูลค่าตลาดในกิจการกระจายเสียง และร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยคณะศึกษาใช้ศาสตร์สำคัญจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านนิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ อีกทั้งยังทำการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย เปรียบเทียบด้วยแล้ว ในการประชุมฯ ยังเป็นโอกาสที่ดี ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศและแนวทางในการกำกับดูแลด้านค่าธรรมเนียมในกิจการวิทยุกระเสียงที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา: STOU.Variety 04/04/65 >> https://www.facebook.com/PRSTOU