You are currently viewing อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์  และ อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

  • Post author:
  • Post category:News

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย เรื่อง "การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชตบอตเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สำหรับ/นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ในการประชุมคณาจารย์ ( MS Teams) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-10.30 น.

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย เรื่อง "การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ในการประชุมคณาจารย์ ( MS Teams) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30-11.00 น.