You are currently viewing การจัดการความรู้ในศูนย์ฯ รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการเรื่อง “World Conference on e-Education, e-Business and e-Commerce” (WC-EEE-22)

การจัดการความรู้ในศูนย์ฯ รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการเรื่อง “World Conference on e-Education, e-Business and e-Commerce” (WC-EEE-22)

  • Post author:
  • Post category:News

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการเรื่อง “World Conference on e-Education, e-Business and e-Commerce” (WC-EEE-22) ณ เมืองไครสต์เชิร์ช และศึกษาดูงาน Weta Workshop ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2565 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงหลักการและทฤษฎีทางด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการในแวดวงธุรกิจและด้านการศึกษา (ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ในการประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 8/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13:30-16:00 น.)