สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม

  • Post author:
  • Post category:News

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ต่อยอดพลังความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเทคนิคการเป็นนักสร้างสรรค์ผลงาน" โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นนักสร้างสรรค์ โดย คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม

วารสาร ECT Journal กำลังเปิดรับสมัครบทความ ปีที่ 18 ฉบับที่ 24 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

  • Post author:
  • Post category:News

วารสาร ECT Journal กำลังเปิดรับสมัครบทความ ปีที่ 18 ฉบับที่ 24 (มกราคม-มิถุนายน 2566) อยู่ TCI ฐาน 2 มี peer review 3 คน (ค่าพิจารณาลงบทความ 4,000 บาท)สอบถามเพิ่มเติม kemmanat.min@hotmail.comข้อมูลเพิ่มเติม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/about

Continue Readingวารสาร ECT Journal กำลังเปิดรับสมัครบทความ ปีที่ 18 ฉบับที่ 24 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน ปีการศึกษา 2565

  • Post author:
  • Post category:News

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน (อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ตัองมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน (อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ตัองมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ) สนใจสมัคร >> https://web4.stou.ac.th/portal/apply-trial/ ระเบียบการสมัครนักศึกษาทดลองเรียน ปีการศึกษา 2565 >> https://web4.stou.ac.th/portal/wp-content/uploads/2022/06/ระเบียบการสมัครนักศึกษาทดลองเรียน.pdf ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาทดลองเรียน ประกอบด้วย ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 500 บาท ค่าเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่าย จำนวน 100 บาท ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาทดลองเรียน จำนวน 100 บาท…

Continue Readingมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน ปีการศึกษา 2565