กลุ่มงานวิจัย

อาจารย์
ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ 
ผู้ช่วยกลุ่มงาน

รองศาสตราจารย์
ดร.
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ

อาจารย์
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

อาจารย์
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

อาจารย์
ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย

กลุ่มงานพัฒนาสื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เสกสรร  อามาตย์มนตรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์

ดร.ปิยพจน์  ตัณฑะผลิน

ผู้ช่วยกลุ่มงาน

อาจารย์
ดร.สิริกัญญา มณีนิล

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทูรย์  วงษ์อามาตย์

อาจารย์ ดร.
วชิระ พรหมวงศ์

อาจารย์

ดร.สุชาติ  แสนพิช

รองศาสตราจารย์

อภิญญา  สนกนก

อาจารย์

ดร.กวิทธฺ์  ศรีสัมฤทธิ์ 

 

 

กลุ่มงานบริการและเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภนิตา สุดสวาสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์
ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ

ผู้ช่วยกลุ่มงาน

 

รองศาสตราจารย์

ดร.สมัครสมร ภัคดีเทวา

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

อาจารย์
ดร.ศศิญานัยน์ แสนแพง

อาจารย์
อภิสิทธิ์ เถายะบุตร

Close Menu