บทความวิชาการ

บทความวิชาการ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

ที่

ชื่อ-สกุล  

เจ้าของบทความ/งานสร้างสรรค์

ชื่อบทความ/งานสร้างสรรค์

การเผยแพร่

วารสาร/Link เผยแพร่

ระดับการเผยแพร่

1

อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล

( ทิพย์ธิดา บุตรฉุย และพัทธนันท์ บุตรฉุย)

ECT Journal

ปีที่ 16 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พุทธศักราช 2564

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977/167227

        ชาติ

2

อาจารย์ ดร.วชิระ  พรหมวงศ์

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996

ชาติ

บทความวิชาการ ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ การเผยแพร่ ระดับ
การเผยแพร่
1

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

A Conceptual of Interactive E-Learning Design: Based on the Digital Competence The International Journal of the Computer, The Internet and Management (IJCIM) 28(2)(May-August 2020) นานาชาติ

บทความวิชาการ ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ปรับปรุง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ การเผยแพร่ ระดับ
การเผยแพร่
1

อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี

The Competency for “Audio Description Media producers” งานประชุมวิชาการ 2019 WEI International Academic conference Barcelona, Spain, January 22-24, 2019 นานาชาติ
2

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

Design of Interactive e-Learning Based on the Digital Competence for Adult Learning

งานประชุมวิชาการ International Academic Conference on Education & Humanities and Social Sciences (WEI-EHSS-Vienna 2019) Vienna University (April 14-20, 2019)

นานาชาติ
3

ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์

Pilot Training with Unmanned Aerial Vehicles Photography in One Day at Sukhothai
Thammathirat Open University in Thailand
ประชุมวิชาการ 2019 4th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2019), Waseda University, Japan (January 10-13, 2019) นานาชาติ
4

อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

Using OER through Open Educational Practices to Enhance Creative Problem Solving Skills ประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT 2019), Nagaya, Japan (July 22-25,2019) นานาชาติ
5

อ.ดร.ธนัท สมณคุปต์
อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (มกราคม – มิถุนายน 2562, หน้า 11-22 ชาติ
6

อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
รศ.ดร.ศยามน อินสอาด

ปัญญารวมเพื่อแบ่งปันความฉลาดพัฒนาผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 15-24 ชาติ
7

อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
อ.ดร.อัญชุลี สุวัฑฒน

สมาร์ตโฟน เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเห็น วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)  หน้า 1-12 ชาติ
8

อ.ดร.ศศิญานัยน์ แสนแพง
อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อ.อภิสิทธิ์ เถายะบุตร

ระบบฐานความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)  หน้า 53-65 ชาติ

บทความวิชาการ ปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ การเผยแพร่ ระดับ
การเผยแพร่
รศ.ดร.วลัยวัชร ชัยบุตร การรณรงค์สื่อผ่านการศึกษาทางไกล วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 4-13 ชาติ

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 14-16 ชาติ

ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

สื่อวีดิโอแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลด้วยโปรแกรม H5P วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 27-38 ชาติ

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

PocketSights แอพพลิเคชันเพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไล วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 39-51 ชาติ
อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย การออกแบบ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ยุคดิจิทัล วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 52-60 ชาติ
อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดกับระบบการศึกษาทางไกล วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 60-70 ชาติ
อ.ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รูปแบบการผลิตวีดิโอออนดีมานด์เพื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 ประจำปี 2561, หน้า 71-84 ชาติ