การเผยแพร่งานวิจัย

การเผยแพร่งานวิจัย ปีปฏิทิน 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ที่ชื่อ – สกุล เจ้าของงานงานวิจัย / สร้างสรรค์การเผยแพร่ระดับ
การเผยแพร่
1รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวาการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศเพื่อกกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามการรับรู้ของประชาชน

MUT Journal of Business Administration

ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

Volume 1 Number 18 (January – June 2021)

JMUT_V18_N1_03_สมัครสมร_P46-69.pdf

ชาติ
2. รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวาDevelopment of an Online Instructional Model Together with Problem Based Learning Based on MOOC Instructional Standards and Practice to Enhance Problem Solving Thinking Skill For Sukhothai Thammathirat Open University Students

ECT Journal

ปีที่ 16 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พุทธศักราช 2564

 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/246867

ชาติ
3ผศ.ดร.กรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฎฐ์  มิ่งศิริธรรมUsing Design-Based Research to Develop Innovation in Open University.

International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM).Vol. 15, No. 04, 2021: 126-134 pp. (อยู่ในฐาน scopuse ISSN: 1865-7923) Publish: February 26, 2021.

https://bit.ly/3h4CuA9

นานาชาติ
4อ.ดร.พันทิพา  อมรฤทธ์

Developing a Blended Learning Model for Career Promotion in Thai Massage for Health for Adult Students.

Phantipa Amornrit & Chalabhorn Suwansumrit. (2020).

ASEAN Journal of Open Distance Learning (AJODL). Vol. 12, No. 1, 2020. (อยู่ในฐาน ACI, MCC และ TCI  กลุ่ม 2 e-ISSN 2232-0814)

https://ajodl.oum.edu.my/vol12a.php

นานาชาติ

4อ.ดร.พันทิพา  อมรฤทธ์

Developing a Blended Learning Model for Career Promotion in Thai Massage for Health for Adult Students.

Phantipa Amornrit & Chalabhorn Suwansumrit. (2020).

ASEAN Journal of Open Distance Learning (AJODL). Vol. 12, No. 1, 2020. (อยู่ในฐาน ACI, MCC และ TCI  กลุ่ม 2 e-ISSN 2232-0814)

https://ajodl.oum.edu.my/vol12a.php

นานาชาติ

5.รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์
แก่นเพชร

การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันในชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Phantipa Amornrit & Chalabhorn Suwansumrit. (2020).

วารสารสมาคมนักวิจัยปีที่ 26  ฉบับที่ 3กรกฎาคม –  กันยายน2564

 

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar/article/view/253978/172466

นานาชาติ

 

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู ภายนอก / ระหว่างการดำเนินงาน
2

รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์

การพัฒนาระบบการสัมมนาเสริมด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
3

อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

การพัฒนารูปแบบรายการพ็อดคาสท์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /ระหว่างการดำเนินงาน
4

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกล ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
5

รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน ผ่านสมาร์ตโฟน ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
6

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย

การพัฒนาแพลตฟอร์ม “STOU media for all” สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
7 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน

การเผยแพร่งานวิจัย ปีปฏิทิน 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ การเผยแพร่ ระดับ
การเผยแพร่
1

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

Experiment of the Prototype of Online Learning Resources on Massive Open Online Course (MOOC) to Develop Life Skills in Using Technology Media for Hearing Impaired Students วารสาร International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 15(3)(February 2020) 242- 249 pp. ฐาน Scopus นานาชาติ
2

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช
ผศ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฐประเสริฐ

การพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมเสมือนในมุมมอง 360 องศา และการสแกนภาพสามมิติ: กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย วารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563) หน้า 42-58) ชาติ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

The Using Results of OER Mobile Application to Enhance 21st Century Skills in Information Media and Technology Skills for Humanities and Social Sciences. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol. 14, No. 19, 2020: 197-203 pp นานาชาติ
4

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

Factor Analysis of Smart Social Media Technology to Promote Professional Learning Communities for Teachers International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol. 14, No. 19, 2020: 165-173 pp. (อยู่ในฐาน scopus eISSN: 1865-7923) นานาชาติ

การเผยแพร่งานวิจัย ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ปรับปรุง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ การเผยแพร่ ระดับ
การเผยแพร่
1


รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

The Model of Smart Online Learning for Sukhothai Thammathirat Open University’s Undergraduate Students ประชุมวิชาการ 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning (IC4E 2019) Waseda University, Japan (January 10-13, 2019) นานาชาติ
2

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

Development of the Virtual Museum of Nonthaburi ประชุมวิชาการ 5th International Conference on Virtual Reality (ICVR 2019)
Singapore (February 23-25, 2019)
นานาชาติ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

Smart Online Learning System for Sukhothai Thammathirat Open University’s Undergraduate Students วารสาร  Veridian E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts). 12(2)
(March – April 2019). 187-200 pp
นานาชาติ
4

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

The Using Results of Smart Online Learning for Sukhothai Thammathirat Open University’s Undergraduate Students ประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT 2019), Nagaya, Japan (July 22-25,2019) นานาชาติ
5

อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี

การศึกษาความต้องการและพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมวิชาการ ชาติ
6

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

องค์ประกอบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts). 12(2)(5) September – October 2019). 71-84 pp. ชาติ
7

รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

รู้รอบวัฒนธรรมจากห้องเรียนเสมือนจริง : การออกแบบระบบจากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 47(1)(มกราคม – มีนาคม 2562). หน้า 42-62. ชาติ
8

อ.ดวงพร ทรัพยลักษณ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การประชุมระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ชาติ
9

อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี

สื่อเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเห็น การประชุมระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0” วันที่ 19 ธันวาคม 2562. ชาติ
10

รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

การพัฒนาระบบการออกแบบเสียงชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 16(1) (มกราคม – มิถุนายน 2562. ชาติ
11

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช ผศ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

การพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts). 12(2)(5) November - December 2019). ชาติ
12

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

Online Learning Community Model to Enhance Knowledge Management in Research: Challenges in Distance Education E-Proceedings of International Conference on Distance Learning: Research And Innvation For A Digital Society 1 - 3 August 2019, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand. นานาชาติ
13

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์

Ubiquitous Education: Platform and Environment for Future Education E-Proceedings of International Conference on Distance Learning: Research And Innvation For A Digital Society 1 - 3 August 2019, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand. นานาชาติ
14

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

Study of the Potential of Community Learning Resources and the Learning Needs and Opinions of People toward the Development of the 21st Century Smart Community Learning Resources to Enhance Lifelong Learning Characteristics of People E-Proceedings of International Conference on Distance Learning: Research And Innvation For A Digital Society 1 - 3 August 2019, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand. นานาชาติ

การเผยแพร่งานวิจัย ปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ การเผยแพร่ ระดับ
การเผยแพร่
1

ผศ.ศุภนิตา สุดสวาทดิ์
รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

Interactive Multimedia Electronic Learning (IMEL) Packages on Health Thai Massage Course 2nd International Conference on Education and Multimedia Technology  Pages 64-68­
Okinawa, Japan — July 02 - 04, 2018
นานาชาติ
2

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

A Study of Using Smart Book to Enhance
Communication Ability for Hearing-Impaired Students
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) ‒ Vol. 13, No. 12, 2018: 99-109 pp. นานาชาติ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

The Model of Virtual Museum of Nonthaburi E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts) 11(4)(January - June 2018). 962-976 pp. นานาชาติ
4 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. ผลการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561): หน้า 51-65. ชาติ
5

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำงบประมาณ 2561 (วันที่ 24-25 กันยายน 2561). ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ชาติ
6

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. ประเภทงานสร้างสรรค์ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ชาติ
7

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

Smart Classroom Application to Enhance 21st Century Skills   in Information, Media and Technology Skill for Higher Education Learners.           The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018) May 7 -9, 2018 Bangkok นานาชาติ
8 ผศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร แนวทางการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียน ในระบบการศึกษาทางไกล ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 26 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) หน้า 347-362 ชาติ
9 รศ.ดร.วลัยวัชร ชัยบุตร IN-DEPTH INVESTIGATION INTO THE DESIGN AND DEVELOPMENT ASEAN Journal of Open Distance Learning
Vol. 10, No. 1, June 2018 , 59-66
นานาชาติ
10

ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
อ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว

Effects of Using Interactive Multimedia Lessons to Enhance Presentation Abilities by Using Digital Media for STOU’s Undergraduate Students The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018) May 7 -9, 2018 Bangkok นานาชาติ
11

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
อ.ศุภนิตา สุดสวาท

Development of Interactive Video Media for Supporting Presentation with Digital Media 2018 International Symposium on Teaching, Education, and Learning (ISTEL 2018) July 6-8, 2018, Korea  นานาชาติ
12

ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

Need Assessment of Undergraduate Students for Development Electronic Learner Support System in Distance Education at Sukhothai Thammathirat Open University 2018 International Symposium on Teaching, Education, and Learning (ISTEL 2018) July 6-8, 2018, Korea  นานาชาติ 
13 รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ Development of Interactive Multimedia Electronic Learning Package on Thai Massage for  Health Course (ICFET 2018) June 15, 2018, รัสเซีย   นานาชาติ
14

ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
ผศ.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์

DEVELOPMENT OF A SMART COMMUNITY LEARNING RESOURCES MODEL IN THE 21ST CENTURY TO ENHANCE LIFELONG LEARNING CHARACTERISTICS OF PEOPLE EDULEARN 2018 (10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies), 2nd-4th of July, 2018, Palma de Mallorca (Spain)  นานาชาติ 
15 ผศ.อภิญญา สนกนก NEEDS FOR DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY MULTIMEDIA FOR DISTANCE EDUCATION OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY EDULEARN 2018 (10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies), 2nd-4th of July, 2018, Palma de Mallorca (Spain)  นานาชาติ 
16 รศ.ดร.วลัยวัชร ชัยบุตร Developing English Online Course for Adult Learner at Non-formal Education Centers ICERI 2018, November 12-14, 2018. Spain  นานาชาติ 
17 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฏประเสริฐ Problem and Needs in the Use of Distance Learning Materials by Undergraduate Students of  Sukhothai Thammathirat Open University of Thailand 18th Annual SEAAIR  Annual Conference, September 26-28, 2018, Jakarta Indonesia  นานาชาติ