งานวิจัย

งานวิจัย ปีปฏิทิน (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ที่

 

ชื่อ-สกุล

เจ้าของหัวข้อวิจัย

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

แหล่งทุน

 

1

รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

2

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

 

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้     อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต.

การวิจัยการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.

 

 

3

รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์  แก่นเพชร

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

4

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และ คณะผู้ร่วมวิจัย

(อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย)

โครงการหลัก : การพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกรท้องถิ่นด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานผ่านระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการย่อย 1 การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนวัตกรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการย่อย 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ยูบิควิตัสเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานสำหรับนวัตกรท้องถิ่น

โครงการย่อย 3 การพัฒนาระบบการประเมินและแบบวัดมาตรฐาน สำหรับประเมินสมรรถนะความเป็นนวัตกรท้องถิ่น ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และ คณะผู้ร่วมวิจัย

(อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย)

นวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

5

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน

(อ. ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ )

การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ผ่านบอร์ดเกม

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน และอาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

 

การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการยกระดับสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

 

ทุนวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

6

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์  และอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย

 

การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรชุมชน

ทุนวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.

 

 

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (ผู้ร่วมวิจัย)  

ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ   

ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา  

ดร.ศศิธร เขียวกอ   

ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี    

อาจารย์ ดร.ภัทรพร แจ่มใส

ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ 

นายจอมทัพ ขวัญราช

การพัฒนาเทคโนโลยีการประเมินเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการออกแบบการประเมิน

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

7

อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย และ อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

การพัฒนาแชทบอทปัญญประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล

ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

8

อาจารย์ ดร. พันทิพา อมรฤทธิ์ และอาจารย์ ดร. พัทธนันท์ บุตรฉุย

การพัฒนารูปแบบรายการพอดคาสต์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์, อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

นวัตกรรมระบบการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านความสร้างสรรค์ทางดิจิทัลของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

การวิจัยการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

9

อาจารย์ ดร.วชิระ  พรหมวงศ์

(อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย  อ.ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ  และ อ.ดร.สิริกัญญา  มณีนิล)

การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรูและทําธุรกรรมเกี่ยวกับ      ปลาสวยงามระดับนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

งานวิจัย ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู ภายนอก / ระหว่างการดำเนินงาน
2

รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์

การพัฒนาระบบการสัมมนาเสริมด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
3

อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

การพัฒนารูปแบบรายการพ็อดคาสท์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /ระหว่างการดำเนินงาน
4

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกล ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
5

รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน ผ่านสมาร์ตโฟน ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
6

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย

การพัฒนาแพลตฟอร์ม “STOU media for all” สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
7 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน

งานวิจัย ปีปฏิทิน ( 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ปรับปรุง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
ผลของการใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำเสนองานด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
2

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช
อ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

การพัฒนาวีดิโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี ภายใน / แล้วเสร็จ
4

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

การเรียนการสอนออนไลน์อัจฉริยะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
5

รศ.อภิญญา สนกนก
อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค ภายใน / แล้วเสร็จ
6

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้ด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
7 รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
8

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช
ผศ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สนทนาด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภายใน / แล้วเสร็จ
9

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใน /
แล้วเสร็จ
10

อ.ดวงพร ทรัพยลักษณ์
ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์

การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนวัยทำงาน ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
11

อ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อ.ดร.วมลิน ริมปิกุล
อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
อ.วุธจักร พันธุ์สมบัติ
อ.ทิพรัตน์ ธรรมกุล

การประเมินมาตรการเขตโซนนิงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและสำรวจการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของนักเรียน ประเทศไทย ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
12

อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
รศ.อภิญญา สนกนก

การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
13

ผศ.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
ผศ.เอกพล กาละดี

การพัฒนาระบบการจัดการศูนย์ความรู้ภควันตภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
14

ผศ.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา

การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษารายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
15 รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนภายใต้โครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง
ภายนอก / แล้วเสร็จ
16

รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

การพัฒนาระบบการออกแบบตำราเสียงชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
ภายใน /
แล้วเสร็จ

งานวิจัย ปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ที่  ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 ผศ.ดร.ฐิรัศญาณ์ แก่นเพชร รูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใน / แล้วเสร็จ
2

ผศ.ดร.อภิญญา สนกนก
อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใน / แล้วเสร็จ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ภายใน / แล้วเสร็จ
4

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับประชาชน  ภายนอก / อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรีผศ.อภิญญา สนกนก การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิตสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใน / อยู่ระหว่างดำเนินการ