งานวิจัย

งานวิจัย ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู ภายนอก / ระหว่างการดำเนินงาน
2

รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์

การพัฒนาระบบการสัมมนาเสริมด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
3

อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

การพัฒนารูปแบบรายการพ็อดคาสท์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /ระหว่างการดำเนินงาน
4

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกล ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
5

รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน ผ่านสมาร์ตโฟน ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
6

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย

การพัฒนาแพลตฟอร์ม “STOU media for all” สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน
7 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ภายใน / ระหว่างการดำเนินงาน

งานวิจัย ปีปฏิทิน ( 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ปรับปรุง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562​

ที่ ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
ผลของการใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำเสนองานด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
2

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช
อ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

การพัฒนาวีดิโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี ภายใน / แล้วเสร็จ
4

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

การเรียนการสอนออนไลน์อัจฉริยะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
5

รศ.อภิญญา สนกนก
อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค ภายใน / แล้วเสร็จ
6

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้ด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
7 รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / แล้วเสร็จ
8

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช
ผศ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สนทนาด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภายใน / แล้วเสร็จ
9

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายนอก /
ระหว่างดำเนินงาน
10

อ.ดวงพร ทรัพยลักษณ์
ผศ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์

การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนวัยทำงาน ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
11

อ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อ.ดร.วมลิน ริมปิกุล
อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
อ.วุธจักร พันธุ์สมบัติ
อ.ทิพรัตน์ ธรรมกุล

การประเมินมาตรการเขตโซนนิงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและสำรวจการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของนักเรียน ประเทศไทย ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
12

อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
รศ.อภิญญา สนกนก

การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
13

ผศ.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
ผศ.เอกพล กาละดี

การพัฒนาระบบการจัดการศูนย์ความรู้ภควันตภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน
14

ผศ.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา

การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษารายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป ภายใน /
ระหว่างดำเนินงาน

งานวิจัย ปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ที่  ชื่อ - สกุล เจ้าของงาน งานวิจัย / สร้างสรรค์ แหล่งทุน /
การดำเนินงาน
1 ผศ.ดร.ฐิรัศญาณ์ แก่นเพชร รูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใน / แล้วเสร็จ
2

ผศ.ดร.อภิญญา สนกนก
อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใน / แล้วเสร็จ
3

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ภายใน / แล้วเสร็จ
4

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับประชาชน  ภายนอก / อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 อ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรีผศ.อภิญญา สนกนก การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพสำหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน / อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิตสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใน / อยู่ระหว่างดำเนินการ
Close Menu