ประธานสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

  • Post author:
  • Post category:News

ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับสูงขึ้นวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ห้องสารนิเทศ1 อาคารบริหาร ในการประชุมสภาวิชาการ มสธ. ครั้งที่ 1 ของปี 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น โดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสิน 3 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ รองศาสตราจาย์…

Continue Readingประธานสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และนำเสนอผลการทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนารายการพอคคาสต์เพื่อการเรียนรู้”

  • Post author:
  • Post category:News

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และนำเสนอผลการทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนารายการพอคคาสต์เพื่อการเรียนรู้” ซึ่งเป็นผลการวิจัยที่ได้มาจากการพัฒนารูปแบบรายการพอดคาสต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมคณาจารย์ ( MS Teams) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น.

Continue Readingอาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และนำเสนอผลการทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนารายการพอคคาสต์เพื่อการเรียนรู้”

อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และนำเสนอผลการทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

  • Post author:
  • Post category:News

อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และนำเสนอผลการทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในการประชุมคณาจารย์ ( MS Teams) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น.

Continue Readingอาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้และนำเสนอผลการทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”