รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (ASSOC. PROF. Ph.D KEMMANAT MINGSIRITHAM) วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับสอง) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบและจัดระบบสื่อทางไกล เทคโนโลยีเสมือนจริง เทคโนโลยีอัจฉริยะ การเรียนการสอนออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-5047849 อีเมล : kemmanat.min@hotmail.com…

Continue Readingรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม