รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  • Post author:
  • Post category:News

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่20 /2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2563 และปี 2564 ณ ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 มีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล โดย ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย รศ.ดร.เขมณัฎฐ์…

Continue Readingรศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยตนเองในการเรียนทางไกลในยุคไร้ขีดจำกัด เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Classpoint และ Canva เพื่อการเรียนแบบร่วมมือและผลิตวิดีโอ”

  • Post author:
  • Post category:News

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยตนเองในการเรียนทางไกลในยุคไร้ขีดจำกัด" การใช้งานโปรแกรม Classpoint และ Canva เพื่อการเรียนแบบร่วมมือและผลิตวิดีโอ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยตนเองในการเรียนทางไกลในยุคไร้ขีดจำกัด เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Classpoint และ Canva เพื่อการเรียนแบบร่วมมือและผลิตวิดีโอ”

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

  • Post author:
  • Post category:News

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย เรื่อง "การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชตบอตเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สำหรับ/นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ในการประชุมคณาจารย์ ( MS Teams) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-10.30 น. อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย เรื่อง "การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ในการประชุมคณาจารย์ ( MS Teams) ครั้งที่ 6/2565…

Continue Readingอ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย