ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาคารวิชาการ 2 ช้้น 5
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-5047861