ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรศูนย์การเรียการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation & Good Practice Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อผลงาน "การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อชุดวิชา e-Learning สำนักเทคโนโลยีการศึกษา" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์…

Continue Readingศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO SEAMOLEC) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development เรื่อง e-Module and Infographics ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยากรจาก SEAMEO SEAMOLEC

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น

หลังจากศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ โดยใช้ระบบ Moodle ด้านการบริหารจัดการ server บนระบบคลาวด์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้ และสามารถบริหารจัดการ server บนระบบคลาวด์แล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น ครั้งที่ 1 ให้บุคลากรของหน่วยงาน  เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครื่อข่ายของหน่วยงานตนเอง โดยรับฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติจาก นายวรากร ไชยนาเคนทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น