รู้จัก e-learning

E-Learning TeaM

ปัจจุบันสื่อการศึกษามีการพัฒนาวิธีการในหลายรูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษาให้เท่าทันกับเทคโนโลยีเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ “ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล (ศพร.)” จึงเป็นหน่วยงานพัฒนาและบริหารระบบ การจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ เผยแพร่และสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในบริบทการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย

ชุดวิชาออนไลน์
บุคลากร
+
สื่อ
+
สื่อเสียง