You are currently viewing การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565  ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ โดยใช้ระบบ Moodle ด้านการบริหารจัดการ server บนระบบคลาวด์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้ และสามารถบริหารจัดการ server บนระบบคลาวด์ 

โดยรับฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติจาก นายระบิล ภักดีผล หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 2604 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

291682018_5320272008050294_2704868610560829106_n