[Moodle] การเช็ค Course Completion

สำหรับผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ต้องการเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียน ฟังก์ชัน Course Completion ของแต่ละ Course ใน Moodle สามารถเช็คได้โดย  เลือก Course >> Administration >> Course Completion การตั้งค่า มี 2 รูปแบบ Default activity completion: การตั้งค่า Default สำหรับ Activity เมือมีการสร้าง Activity ใหม่ เหมาะสำหรับ…

Continue Reading[Moodle] การเช็ค Course Completion

[Microsoft Teams] การสร้าง meeting เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมแบบ Guest

  • Post author:
  • Post category:KM

ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างห้องประชุม หรือ การตั้งตารางการประชุม (Schedule a meeting) สร้าง Meeting Schedule ใน Teams ที่ต้องการ โดยเลือก Schedule a meeting เลือก Meeting Schedule ที่เราต้องการลิงค์ 2. คลิกขวาและกด Copy link ขั้นตอนที่ 2 :…

Continue Reading[Microsoft Teams] การสร้าง meeting เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมแบบ Guest