You are currently viewing โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำร่องจัดคอร์สออนไลน์ สมบูรณ์แบบ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำร่องจัดคอร์สออนไลน์ สมบูรณ์แบบ”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565  ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  นำร่องจัดคอร์สออนไลน์ สมบูรณ์แบบ”  เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความรู้ และสามารถบริหารจัดการ การจัดคอร์สออนไลน์ด้วย Templates สำเร็จรูปได้ โดยรับฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติจาก วิทยากรของศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช